Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
18.11.2020 07:58 - България е "правова държава", но само на книга. В действителност никой не спазва законите, защото не ги знае.
Автор: golden Категория: Новини   
Прочетен: 739 Коментари: 2 Гласове:
13


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
            ЗАКОННИ ИЛИ НЕЗАКОННИ СА ДАНЪК СГРАДИ И ДАНЪК ЗЕМЯ ?


ОБЩИНСКИ ДАНЪЦИ - как се определят ?

( всяка отделна община в Р.България определя сама данък сгради и такса смет)
Установяването, обезпечаването и събирането на данъка върху недвижимите имоти се извършва от служителите на общинската администрация по реда на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс.

Съгласно разпоредбата на чл. 127, ал. 2 от ЗМДТ не се смята за административно нарушение неплащането в срок на данъка върху недвижимите имоти.
Съгласно разпоредбата на чл. 128 от ЗМДТ актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица.
ОБЩИНСКИ ДАНЪЦИ - видове:

Данък върху недвижимите имоти
Режимът на облагане с данък върху недвижимите имоти е регламентиран в чл.10 - чл.28 от Закона за местните данъци и такси.

Обект на облагане

С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените места и селищните образувания, и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията (за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции, за озеленени площи, за декоративни водни система, за движение и транспорт, включително за велосипедни алеи и за движение на хора с увреждания и други) и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

Не се облагат с данък
* недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително
* недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години;
* обществени и държавни сградиОСВОБОЖДАВАТ СЕ ОТ ДАНЪЦИ

** сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „В", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „С", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 48 от на Закона за енергийната ефективност, за срок от 7 години, а когато за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата се прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия освобождаването е за 10 години;
** сградите, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „С", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „D", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 48 от на Закона за енергийната ефективност, за срок от 3 години, а когато за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата се прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия освобождаването е за 5 години.

Данъчни облекчения

Предвидено е данъчно облекчение за недвижими имоти на граждани, които за тях са основно жилище. За тези имоти данъкът се дължи с 50 на сто намаление.

Данъчна основа

Данъчната основа за облагане на жилищни и нежилищни имоти на граждани е данъчната оценка на имота, определена съгласно норми в приложение към закона.


ПРИ ПРОМЯНА
* При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината с декларация в 2-месечен срок.


                           ПУБЛИЧНИ ДЪРЖАВНИ ДАНЪЦИ

( актовете трябва да са влезли в сила, за да подлежат на ПРИНУДИТЕЛНО вземане)

1. Видове задължения, които се погасяват по реда на ДОПК

По реда на ДОПК се погасяват публични държавни и общински вземания за:

данъци, включително акцизи;
митни сборове;
задължителни осигурителни вноски, т.е. за приходи в публичните осигурителни фондове, както и за незаконосъобразни осигурителни разходи, т.е. за разходи, извършени от публичните осигурителни фондове;
други задължителни вноски;
държавни и общински такси;
наказания - глоби, имуществени санкции, паричната равностойност на вещи, отнети в полза на държавата, конфискации и отнемане на парични средства в полза на държавата;
задължения, свързани с членството ни в Европейския съюз.
Събирането на държавните и общинските публични вземания се извършва въз основа на влязъл в сила акт за установяване на съответното публично вземане, издаден от компетентен орган, освен ако в закон е установено друго.

Актовете, подлежащи на изпълнение, могат да бъдат:
(актовете трябва да са влязли в сила)

ревизионен акт;
акт по чл. 106 или 107 ДОПК;
постановление за принудително събиране на митнически орган (ППС);
наказателно постановление;
решения, присъди и определения на съдилищата, както и
решения на Европейската комисия, на Съвета на Европейския съюз, на Съда на Европейските общности и Европейската централна банка;
разпореждане за събиране на суми по акт за начет, издаден от органите на Националния осигурителен институт (НОИ);
разпореждане по чл. 211, ал. 3 ДОПК.
Повечето от посочените актове се изпълняват както доброволно, така и принудително, преди да са влезли в сила - ревизионен акт, ППС на митнически орган, разпореждане на НОИ, разпореждане по чл. 211, ал. 3 ДОПК.

Останалите от изброените актове трябва да са влезли в сила, за да подлежат на принудително изпълнение.


Освен въз основа на акт за установяване на съответното вземане, изпълнението на публични задължения се извършва въз основа на декларация, подадена от задълженото лице с изчислени от него задължения за данъци или задължителни осигурителни вноски. Такива са декларациите за корпоративни данъци и за данъци върху доходите на физическите лица. Ако в такава декларация се установят несъответствия, които засягат данъчната основа и данъчния размер, органите по приходите издават акт за установяване на задължение по реда на чл. 106 ДОПК, който също подлежи на изпълнение, преди да е влязъл в сила.
Декларациите по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) по правило не съдържат изчислени от самото лице задължения. Затова местните приходни органи уведомяват лицата за размера на дължимите местни данъци и такси. Задълженото лице има право при поискване да получи справка за начина, по който е изчислено задължението. Също така лицето има право да поиска да му бъде издаден акт за установяване на задължението. Такъв акт може да се издаде и служебно. Актът по чл. 107 ДОПК също подлежи на изпълнение, преди да е влязъл в сила.

ГРАЖДАНИ, за да се защитите от незаконните действия на общини и държавата, ТРЯБВА да сте запознати с законите, правилата и регламентите в държавното устройство !


ТРЯБВА ДА СТЕ НАЯСНО, ЧЕ
нито общините нито държавните органи знаят законите наизуст !
Затова, не спазват правилата, затова не спазват законите, затова общините ни са меко казано ПЪЛЕН ХАОС, относно данъчната ни система !
Само 1% от общинската администрация са назначени с ВИСШЕ образование, останалите са със средно общо - гимназиално или някакво професионално, но не и правно (завършили правото).

справка:

http://trudipravo.bg/mesechni-spisania/mesechno-spisanie-schetovodstvo-danaci-i-pravo/menucontfp1/1320-pogasyavane-na-publichni-zadalzheniyaГласувай:
13
0


Вълнообразно


1. golden - Освен, че не са с висше образование, са и пълни профани относно компютърните умения
18.11.2020 08:18
В общините ни е пълен хаос когато трябва да получим някакви сведения относно имотите, относно доходите и относно данъците и таксите. Дори и когато имат подадени вече декларации от данъчнозадължените лица, администрацията не успява да се справи навреме, защото нито една декларация не е отразена чрез софтуера на общината. Администраторите винаги искат нови копия от нотариалните ни актове, макар че вече ги имат някъде забутани по рафтовете или в архива. Никой администратор обаче не му се рови да види къде - що има и затова искат...донесете ни еди - какво си.....дайте ни ....пуснете еди каква си декларация.....всичко това е хаотично и няма ред и дисциплина в архивите. Бумащина, бюрокрация....които задръстват обслужването на данъкоплатците.
цитирай
2. golden - И още нещо много важно
18.11.2020 10:58
ДАВНОСТНИ СРОКОВЕ..( 5 години и окончателен - 10 г)
* Съгласно чл. 109 ДОПК не се образува производство по установяване на задължения за данъци, когато са изтекли 5 години от изтичането на годината, в която е подадена декларация или е следвало да бъде подадена.
*** Този срок не се отнася до производството по установяване на задължителни осигурителни вноски, тъй като в противен случай биха се застрашили правата на осигурените лица.

Приходната администрация поддържа на своята интернет-страница актуална информация за номера на банковите сметки, по които се извършва плащането на данъци.

Плащане в брой се извършва в касата на съответната организация. При данъчните задължения това е касата на съответния орган по приходите.
Редът за събирането и отчитането на сумите при плащания в брой се определя със заповед на ръководителя на съответната администрация или организация.


Административните наказания, налагани по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), не се подчиняват изцяло на ДОПК, а за тях се прилагат правилата на специалния закон - ЗАНН. Наказанията не се изпълняват, ако са изтекли две години от влизане в сила на наказателното постановление, по което не са извършвани действия по обезпечаване и/или събиране на вземането. Независимо от спирането или прекъсването на давността, наказанието не се изпълнява, ако са изтекли три години от влизане в сила наказателното постановление. При образувано изпълнително производство давностните срокове не се прилагат.

Съгласно чл. 109 ДОПК не се образува производство по установяване на задължения за данъци, когато са изтекли 5 години от изтичането на годината, в която е подадена декларация или е следвало да бъде подадена. Този срок не се отнася до производството по установяване на задължителни осигурителни вноски, тъй като в противен случай биха се застрашили правата на осигурените лица.

Действия, ако задължението не бъде платено в срок доброволно

Ако задължението не бъде изпълнено в законоустановения срок, преди да бъдат предприети действия за принудително събиране, органът, установил вземането, изпраща покана за доброволно изпълнение до длъжника да плати задължението си в 7-дневен срок. Наказателните постановления се изпращат от съответния административнонаказващ орган на публичния изпълнител в 7-дневен срок от изтичането на срока за доброволно плащане, като за тях не важи изискването административнонаказаващият орган да изпрати покана за доброволно изпълнение.
И ОЩЕ НЕЩО МНОГО ВАЖНО
Когато върху имот с неплатени сметки има ВЪЗБРАНА, никоя банка не дава кредит, независимо за какво е кредита !!
Нещата с банките са прости: докато има възбрана, кредит не се отпуска.Точка.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

Календар
«  Февруари, 2021  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728